SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

03 – květen 2022

ZPRAVODAJ

Náboženské obce
Církve československé husitské
v Trhových Svinech (zkratka NO CČSH)

Víra – věření, důvěra, přesvědčení o něčem.

Náboženská víra se dotýká našich transcendentních (přesahujících člověka) zkušeností nebo představ. Křesťané věří v jednoho Boha a následují příběh Ježíše Krista.

Jan Ámos Komenský, náš významný pedagog, říká: „Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek společná snášenlivost.

Žijeme v nádherné zemi, kde je garantována náboženská svoboda. Při sčítání lidu v roce 2021 se k naší církvi přihlásilo 23 610 obyvatel. Není tak důležité, jest-li je to hodně nebo málo. Rozhodující je, že máme pevný bod naší náboženské víry. Je to víra našich předků, kvůli které často trpěli. Všichni však věděli, že víra v Boha – nekonečného zdroje dobra, naděje a lásky, umožňuje dosáhnout nejvyšších lidských cností – moudrosti, spravedlnosti, statečnosti a umírněnosti.

Pamatujme ale:

„Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá.“ (Jakub 2:17)

Žádáme majitele uren, aby si přišli vyzvednout klíč
(každou středu) od nové branky (nové oplocení).
Zároveň sepíšeme nájemní smlouvu o uložení urny.

Milé sestry, bratři, přátelé a podporovatelé!

Bohoslužby: každou středu od 17:00 hodin

Připravujeme:

 • Slavnostní setkání u příležitosti 30. výročí vzniku Domečku, střediska Husitské diakonie – viz program na konci tohoto Zpravodaje

  Ti, kteří se nezúčastní setkání v Buškově hamru, mohou po bohoslužbě posedět v komunitní zahradě.

 • Noc kostelů – 10.6.2022 – od 18:00 do 22:00 hodin

Děkujeme:

 • všem členům NO CČSH za aktivní účast na shromáždění NO CČSH
 • manželům Olze a Vladimíru Žákovým z Prahy Lhotky za darování eucharistických nádob
 • Daně a Vildovi za dar – hrazení poštovného za dopisy členům NO
 • Martinovi za pravidelné topení v zasedací místnosti
 • Tomášovi za velmi zodpovědné vedení webových stránek
 • Janě za kvalitní úklid sboru
 • Jiřině za pravidelný a kvalitní úklid zasedací místnosti
 • Jaroslavovi za estetické a praktické zhotovení závěsů na obrazy

Aktuality z naší obce:

 • 9.3.2022 byla zvolena pastorační rada: předsedkyně Mgr. Marie Heřmanová, místopředseda Mgr. Vilibald Rolínek, finanční zpravodajka Bc. Zuzana Polášková, farář Bc. Samuel Vašín
 • dále byli zvoleni – revizorka účtu Bc. Zuzana Polášková, delegát Ing. Jaroslav Tichý, zástupce delegáta Martin Papoušek

Další a podrobnější informace:

Církevní příspěvek v minimální výši 500,- Kč za rok 2022 můžete předat osobně nebo zaslat na účet 2201931804/2010. Děkujeme.
Doporučujeme vhodnější formu – zasílat měsíčně na uvedený účet či osobně předávat minimální finanční částku 100,- Kč.

Úsměv nestojí nic, ale přináší mnoho:

David se stále modlí k Bohu: „Pane Bože, dej abych vyhrál v loterii.“ Po deseti letech se ozve shůry: „Davide. Dej mi šanci. Kup si konečně los!“

Váš farář Bc. Samuel Vašín
email: sam.sos@seznam.cz / mobil: 601 154 721

Připomínáme si výročí
Jana Amose Komenského

(430. výročí narození – 28.3.1592)

Rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá, U správných odpovědí vybarvěte písmena a složte z nich tajenku ve větě:

Podle Komenského by měl každý po ukončení vzdělávání

PROGRAM
slavnostního setkání u příležitosti 30. výročí vzniku
Domečku, střediska Husitské diakonie

SOBOTA 21. května 2022

09:00
komunitní zahrada
divadlo pro děti u sboru CČSH (husitského kostela)
10:00
komunitní zahrada
aktivity pro děti, občerstvení
11:00
komunitní zahrada
divadlo Víti Marčíka Šípková Růženka
14:00
slavnostní bohoslužba
patriarcha ThDr. Tomáš Butta biskup ThDr. Filip Štojdl
15:30
Buškův hamr
slavnostní setkání zaměstnanců a příznivců Domečku (občerstvení a hudba zajištěna)

 

Možnost prohlédnout si Domeček (Branka 588) a Nízkoprahové zařízení Klub Archa (nábřeží Svatopluka Čecha 664) v době od 10:00 do 13:45 hodin.

Prodej výrobků chráněných dílen Nazaret Borovany a Domeček.

Sbor CČSH (kostel) – prodejní výstava obrazů Daniela Bechera.

Spolupořadatelé a podporovatelé Domečku:
Husitská diakonie
Jihočeský kraj
Město Trhové Sviny
Náboženská obec Církve československé husitské Trhové Sviny
Plzeňská diecéze Církve československé husitské
Trhováček, rodinné centrum Trhové Sviny