SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Vzestup duchovního života (rok 2021)

V den zajímavého výročí – 100 let od první bohoslužby (30. ledna 1921) v Trhových Svinech – odsloužil dne 31. ledna 2021 svoji první bohoslužbu v Trhových Svinech nový farář Bc. Samuel Vašín.

První kroky bratra faráře naznačují, že by mohlo dojít k výraznému oživení činnosti naší náboženské obce (viz – Zpravodaj 02 – 2021 – červen, Vznik komunitní zahrady a další).

„Všechno je možné tomu, kdo věří“ (Mk 9,23).
„Dychtí, ale nic nemá duše pecivála, pracovitý člověk však jenom pokvete.“ (Přísloví 13:4 B21)

Samuel Vašín, nový farář kostela Církve československé husitské v Trhových Svinech

Ludmila Šimonová a Samuel Vašín duchovní náboženské obce CČSH v Trhových Svinech

Hodnocení činnosti naší náboženské obce v roce 2021 potvrdilo, že naše naděje, kterou jsme měli spojenou s příchodem faráře Bc. Samuela Vašína se naplnily.

Bohoslužby se konaly v souladu s kovidovými opatřeními pravidelně každou středu. I když farář Samuel působí v naší náboženské obci jenom ve středu (v ostatní dny má rovněž povinnosti v náboženských obcích v Prachaticích a v Křemži) došlo k oživení duchovní i pastorační činnosti. V péči o majetek náboženské obce rovněž došlo k výrazným změnám. Byla oplocena zahrada u našeho sboru, vyměněna vstupní brána za novou. Rázem se vyřešil problém s mládeží, která vysedávala na vstupních schodech a zanechávala po sobě nepořádek (pohozené láhve, nedopalky cigaret a jiné).

Nová branka sboru CČSH v Trhových Svinech

Byla uzavřena nová nájemní smlouva mezi naší náboženskou obcí CČSH a Domečkem, střediskem husitské diakonie v Trhových Svinech o pronájmu našeho objektu (Branka 588, Trhové Sviny). Nejhodnotnějších výsledků bylo dosaženo v oblasti vzdělávání, komunikace a spolupráce s veřejností.

Ve spolupráci s Trhováčkem, rodinným centrem Trhové Sviny (paní Kateřina Neffe, předsedkyně) vznikla na našem pozemku komunitní zahrada a dětské pískoviště. Celé léto a podzim přicházely rodiny s malými dětmi. Rodiče s dětmi společně pěstovali zeleninu, květiny a hráli si. Hlavně ale prožívali spolu krásné a šťastné chvíle doplněné dětským smíchem.

Plody naší komunitní zahrady

Velice úspěšná byla akce Slavnost Mistra Jana Husa spojená s aktivitami v komunitní zahradě.

Slavnost Mistra Jana Husa 2021; Filip Štojdl, biskup plzeňské diecéze CČSH

Zajímavá byla přednáška Albánie mezi nebem a zemí. Svojí poutavostí zaujala i rozprava Tomáš Garrigue Masaryk – vznik ČSR.

Pravidelně je vydáván Zpravodaj Náboženské obce Církve československé husitské. Aktualizovány jsou naše nové webové stránky http://husitskykostelsviny.cz včetně facebooku
https://www.facebook.com/…ice. Před naším sborem byla nainstalovaná vývěsní skříňka. Zpravodaje a příspěvky o naší činnosti jsou zasílány našim členům, plzeňské diecézi, do
Zpravodaje náboženských obcí, do časopisu Český zápas a do Trhovosvinenských listů.

S poděkováním Bohu a s radostí v srdci můžeme na základě stručného hodnocení naší činnosti v uplynulém roce 2021 oznámit, že v naší náboženské obci došlo k oživení našeho
duchovního života, byla upevněna naše víra. Nedošlo totiž k naplnění známého biblického rčení „Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá.“ (Jakub 2:17).