SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Schválení náboženské obce (1922 – 1930)

Po odchodu faráře Antonína Preclíka dochází opět k výrazným problémům v péči o duchovní rozvoj členů náboženské obce. Marné byly snahy a žádosti Rady starších náboženské obce. Dokládá to i ukázka z jedné žádosti:

„… Aby zřízena byla zde u nás náboženská obec jako filiální, na to není ani pomyšlení. Buď bude zde fara, anebo nebude nic. Jinak není a nemůže být, lid náš jakmile ztratí duchovního, u nás nezůstane, a proto ku zrušení farního úřadu u nás nesmí a nemůže dojít. …“

Následné období přineslo nejistotu, a proto celá řada členů přestoupila k jiným církvím. Uspokojivé řešení nepřinesla hledaná pomoc u Jednoty bratrské a zcela neúspěšná byla pomoc, kterou nabídla Srbská pravoslavná církev. Konečné řešení přijala Náboženská obec Církve československé v Trhových Svinech (zkráceně NO CČS) svým rozhodnutím:

„… tu jsme řekli, že jsme tam, kde jsme nechtěli býti a rozhodnuto vyslati deputaci k Dr. Farskému, který dlel právě v Českých Budějovicích, a pomoc žádali, byla slíbena a zase jsme přestoupili zpět k Církvi československé, která jest zde stále vedena …“

NO ČSS nebyla v letech 1922 až 1926 vybavena vlastní duchovní správou (v Trhových Svinech nebyl ustanoven žádný farář). NO CČS byla spravována (administrována) z Českých Budějovic. NO CČS v Trhových Svinech přesto požádala o státní schválení. V žádosti bylo uvedeno:

„… Obvod náboženské obce v Trhových Svinech tvořiti budou tyto obce a osady: Trhové Sviny 560 příslušníků a 70 dětí, Besednice 455 příslušníků a 37 dětí, Borovany 120 příslušníků a 6 dětí, Olešnice 60 příslušníků a 8 dětí, Svatý Jan nad Malší 30 příslušníků a 12 dětí, Třebče 26 příslušníků a 4 děti, České Velenice 537 příslušníků a 56 dětí, Nové Hrady 25 příslušníků a Jílovice 10 příslušníků. …“

Žádost podepsali Josef Waldauf , jednatel a Jan John, předseda.

Po překonání všech dalších problémů a trampot, o kterých se píše i v dopisu Diecézní rady CČS:

„… Na všechny Vaše přípisy přes všecky naše sliby nemůžeme bohužel Vám jinak odpověděti, než že se nám při největším úsilí nepodařilo získat pro Vás vhodného duchovního. Svých vlastních dosud nemáme tolik, abychom jimi mohli všecky žádající obce upokojiti a z toho, co přijde z Říma, dá se velmi málo upotřebiti. … Budeme se o Vás dále starat a neopomeneme Vám duchovního řádného, jakmile ho získáme, poslat, zatím však nezbude, než abyste se ještě obrátili s prosbou na Čes. Budějovice, kde jsou duchovní 3, aby Vás neopustili. Také Vaší žádosti za státní schválení věnujeme pozornost, a jakmile bude vyřízena, podáme Vám zprávu, abyste mohli konat přípravy k ustavující valné hromadě …“

došlo k významným změnám. Radostná zpráva dorazila dne 29. července 1926, kdy došlo ke státnímu schválení Náboženské obce CČS v Trhových Svinech.

Právo matrik bylo náboženské obci uděleno zemským úřadem 11. února 1928. Od 1. září 1927 do 31. srpna 1930 působil v Trhových Svinech farář CČS Antonín Švejnoha.