SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Znění desatera

PŘIPOMENUTÍ BOŽÍHO ZÁKONA Desatero Božích přikázání:
I. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; nebudeš mít jiného boha mimo mne.
II. Nezpodobníš si Boha čímkoli, aby ses tomu klaněl.
III. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.
IV. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.
V. Cti svého otce i matku, abys dlouho byl živ na zemi.
VI. Nezabiješ.
VII. Nesesmilníš.
VIII. Nepokradeš.
IX. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
X. Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu