SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Období nadějí (1990 – 2020)

Po změně režimu v roce 1989 se v naší zemi obnovila demokracie. Přišlo období nadšení a naděje v lepší časy církve. Brzy se ale ukazuje, že pokračuje zlhostejnění společnosti ke všemu, co přesahuje materiální rozměr života. Počet členů CČSH silně poklesl. Podle posledního sčítání obyvatelstva v roce 2011 se k CČSH přihlásilo 39 229 věřících.

Od 1. 10. 1990 byla ustanovena administrátorkou v Trhových Svinech farářka Mgr. Ludmila Šimonová, která ukončila svoje působení v Trhových Svinech dne 31. ledna 2021. Počet příslušníků Náboženské obce Církve československé husitské v Trhových Svinech (zkráceně NO CČSH) nadále klesá. I když věřící jsou snaživí a obětaví, jejich věk a zdraví většinou nedovolují aktivní zapojení do činnosti obce.

Aktivní jádro NO CČSH není početné, ale jsme otevření a tolerantní. Mezi nás může přijít kdokoliv a nemusí mít strach, že bychom ho k něčemu nutili. Naším cílem je, abychom žili věrohodný křesťanský život a vytvářeli duchovní domov, kde je všem dobře, kde platí etické hodnoty. Hájíme pravdu, podporujeme vzdělávání (vzdělání) a usilujeme o pravé lidství.

Společně prosíme o pomoc a milost Boží, aby se nám podařilo zachovat a navázat na dílo víry našich předků, kteří ho s velkou obětavostí, nadějí a láskou vystavěli.

Velkou oporou na této cestě je nám sestra farářka Mgr. Ludmila Šimonová. Ta před účastníky slavnostní bohoslužby v říjnu 2016 u příležitosti 90. výročí zřízení NO CČSH a 80. výročí otevření Sboru Jana Žižky z Trocnova CČSH v Trhových Svinech zdůraznila smysl našeho konání: „Budeme rádi, když náš sbor bude sloužit obyvatelům našeho města a okolních vesnic k tomu, aby žili s nadějí, že to, co je v tomto světě trápí a svazuje, není to poslední, co je čeká. Chceme jim pomoci, aby získali nadhled nad děním a naději do budoucna.“

„… Instalace proběhla dobře a šťastně díky taky těm milým chlapcům, kteří statečně pomáhali. Největší poklona a pochvala je právě od této mladé generace, kterou, jak často slyšíme, nic takového nezajímá.

Na konci našeho snažení byl právě jejich výraz, že kříž je senza! A to je pro moji práci opravdu největší odměna. Moje představa se naplnila a já jsem šťastná, že jsem se ve svých představách nezmýlila. …“

V roce 2017 byl opraven komín. V září 2018 byla střecha sboru překryta novou krytinou, obnoven byl nátěr plechových částí střechy a nechali jsme uklidit půdu sboru, kde zůstalo po předchozích opravách dost zbytečného materiálu. Celkově uvedené opravy stály 215 000,- Kč.

Na výměnu střešního pláště jsme požádali o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2018, program Kulturní dědictví – nemovité kulturní památky. Naše žádost byla úspěšná, obdrželi jsme 90 000,- Kč. Město Trhové Sviny přispělo na uvedenou opravu střechy finanční částkou 10 000,- Kč. Děkujeme všem.

Na závěr našeho putování historií vzniku a činností NO CČSH můžeme říci, že úsilí o vytvoření nové reformní lidové církve těsně po vzniku naší republiky v roce 1918 dopadlo v Trhových Svinech na úrodnou půdu. Bohužel následující vývoj ukazuje, že z nejrůznějších důvodů uvedené snažení upadá. Společné úsilí o kultivování duchovního rozměru člověka a zajišťování křesťanského statusu společnosti v duchu našich národních tradic již zde nenachází velkou podporu. Snaha o nastoupení nové cesty duchovní obrody, která odrážela nálady velké části obyvatelstva naší nově vybojované a vyhlášené republiky, již nemá v Trhových Svinech mnoho následovníků.

Měli bychom ale prosit a děkovat (modlit se), abychom našli a podporovali tolik potřebné duchovní ukotvení co nejdříve. Náš národ má bohatou minulost, můžeme si vybrat zářné příklady. Usilovat bychom měli o hledání pravdy a o její obhajobu, tak jak to činil Mistr Jan Hus či kardinál Josef Beran.

Tomáš Garigue Masaryk nám může být příkladem dodržování etických hodnot. Náš učitel národů Jan Ámos Komenský by měl být milníkem naší snahy o opravdovou pomoc všem, kteří touží (usilují) po poznání. Chceme-li se dotknout geniality (nadání od Boha), poslechněme si hudbu našich světoznámých hudebních skladatelů – Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka či Bedřicha Smetany.

Všichni tito naši velikáni měli jedno společné – byli to věřící lidé. Nejvýstižněji tuto skutečnost potvrzuje výrok Antonína Dvořáka: „Právě dnes jsem ukončil druhou větu Andante mé nové symfonie a jsem při práci té opět šťastným a blaženým, jako až doposud vždy bylo, a dá Bůh, že i dále bude, neb mým heslem jest a bude: Bůh, láska, vlast! A to jedině vede k šťastnému cíli!“

Na paměti bychom měli také stále mít zásadní poznání: „Náboženství, které určitý národ vyznává, jeho víra, totiž vytváří i jeho kulturu a ta zase tvoří kořeny jakékoli civilizace. Pokud víra zemře, kultura i civilizace zemřou s ní – a pak začne umírat i lid.“ Autorem uvedeného poznání, kterému dějiny lidské společnosti dávají za pravdu, je americký komentátor Patrick Joseph Buchanan.

Nezapomínejme rovněž, že jsme všichni byli obdarováni, obdrželi jsme dar lásky a dobra. O tento dar náležitě pečujme a s rozvahou s ním nakládejme.

Tomáš Garigue Masaryk, náš první prezident, zdůrazňoval: „Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej skutečnit.“