SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Naše obec

Kdo jsme

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

Bohoslužby

Bohoslužby v našem sboru (kostele) v Trhových Svinech se konají každou středu v 17:00h.

Kronika naší obce

Dávná minulost (1417 – 1920)
Nelehké začátky (1920 – 1921) … Více >>

Změna v naší obci

Nedělní bohoslužba (31. 1. 2021) byla netradiční, protože ji společně odsloužili dva duchovní.
Odcházející sestra farářka Mgr. Ludmila Šimonová představila a uvedla do služby nového faráře – jáhna Bc. Samuela Vašína … Více >>

Sbor – kulturní památka

Sbor (kostel) byl projektován pražským architektem Ladislavem Čapkem, stavbu provedla stavební firma Františka Gušlbauera z Trhových Svin za pomoci členů náboženské obce

Poděkování duchovním

Seznam duchovních, kteří působili nebo působí v naší náboženské obci.

Oslava 94. narozenin sestry Alexové

15. září 2021 jsme oslavili narozeniny naší dlouholeté aktivní členky Církve československé husitské. Bůh ji žehnej!

Stavební deník

Opis originálu, původního stavebního deníku, jak se sbor stavěl v roce 1936.