SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

01 – leden 2022

ZPRAVODAJ

Náboženské obce
Církve československé husitské
v Trhových Svinech (zkratka NO CČSH)

Kolumbárium je stavba či prostor k ukládání pohřebních uren. Jedná se o sestavy schránek určených pro uložení uren nad a vedle sebe. Výhodou takového způsobu uložení uren proti klasickým urnovým hrobům je to, že odpadá nájemci obecně přijatý zvyk dovybavit hrobové místo pomníkem.

Kolumbárium v našem sboru (kostele) bylo zřízeno někdy v období let 1947 – 1955 (přesný datum jsme nezjistili).

Naší snahou bude v průběhu roku 2022 kolumbárium renovovat. S návrhy na úpravy se můžete seznámit v našem sboru.

Bude se jednat o nákladnou úpravu, a proto Vás žádáme o poskytnutí finančního daru na renovaci kolumbária.

O prováděné renovaci povedeme řádnou dokumentaci, kde v případě Vašeho souhlasu zveřejníme Vaše jméno včetně poděkování za Váš příspěvek

Žádáme majitele uren, aby si přišli vyzvednout klíč
(každou středu) od nové branky (nové oplocení).
Zároveň sepíšeme nájemní smlouvu o uložení urny.

Milé sestry, bratři, přátelé a podporovatelé!

Bohoslužby: každou středu od 17:00 hodin

Děkujeme

  • paní Fialové z Olešnice za ušití záclon, ubrusu a liturgického ubrusu
  • všem členům NO CČSH za jejich aktivní účast na činnosti naší obce
  • všem dárcům za jejich hmotné a finanční dary v roce 2021

Aktuality z naší obce:

  • byla uzavřena nová nájemní smlouva mezi NO CČSH a Domečkem, střediskem husitské diakonie v Trhových Svinech o pronájmu objektu NO CČSH, Branka 588, Trhové Sviny
  • byl zakoupen vysavač pro kvalitní úklid našeho sboru
  • bylo dokončeno parkoviště za sborem

Další informace najdete ve vývěsní skříňce před naším sborem (kostelem) nebo zde na webu či facebooku https://www.facebook.com/…ice

Církevní minimální příspěvek ve výši 500,- Kč za rok 2022 můžete předat osobně nebo zaslat na účet 2201931804/2010.
Pokud jste příspěvek již uhradili, děkuji./p>

Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů, ale jen štěstí, zdraví, láska, víra a přátelství dávají smysl našim dnům. Požehnaný rok 2022 Vám přeje Váš farář Bc. Samuel Vašín email: sam.sos@seznam.cz / mobil: 601 154 721

Omalovánky husitského sboru v Trhových Svinech