SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

02 – březen 2022

ZPRAVODAJ

Náboženské obce
Církve československé husitské
v Trhových Svinech (zkratka NO CČSH)

V čele náboženské obce (NO) stojí farář nebo administrátor a rada starších (RS), kterou zatím nemáme zvolenou.

Prosíme o předání návrhů na členy RS či osobního zájmu o práci v RS do termínu konání shromáždění NO – středa 9.3.2022.

RS je správním a výkonným orgánem NO, přísluší jí zejména:
a) spolu s duchovní správou pečovat o křesťanský život v NO
b) svolávat shromáždění NO, podávat mu zprávu o veškeré své činnosti, připravovat návrhy pro jeho usnášení a vykonávat jeho usnesení
c) pečovat o místnosti bohoslužebné a kancelářské a podle možností zajišťovat byt faráři
d) obstarávat běžné záležitosti NO
f) pečovat o archív NO podle řádů schválených ústřední radou

Žádáme majitele uren, aby si přišli vyzvednout klíč
(každou středu) od nové branky (nové oplocení).
Zároveň sepíšeme nájemní smlouvu o uložení urny.

Milé sestry, bratři, přátelé a podporovatelé!

Bohoslužby: každou středu od 17:00 hodin

  • 9.3.2022 po bohoslužbě proběhne shromáždění NO a volba rady starších
  • 30.3.2022 přijede tajemník plzeňské diecéze Lukáš Bujna
  • 17.4.2022 od 13:00 hodin – proběhne křest bratra Martina

Připravujeme:

  • akce – Jarní slavnost, Slavnost Mistra Jana Husa, Noc kostelů – 10.6.
  • slavnostní shromáždění u příležitosti 30. výročí vzniku Domečku, střediska pro volný čas a integraci, Diakonie a misie CČSH
  • přednášku pana Petra Hejny O svaté zemi

Děkujeme:

  • bratrům Immanuelovi a Samuelovi za finanční příspěvek (20 000,- Kč) na renovaci kolumbária a dalším, kteří ale nesouhlasí se zveřejněním

Další informace:

Církevní příspěvek v minimální výši 500,- Kč za rok 2022 můžete předat osobně nebo zaslat na účet 2201931804/2010. Děkujeme.
Doporučujeme vhodnější formu – zasílat měsíčně na uvedený účet či osobně předávat minimální finanční částku 100,- Kč.

Úsměv nestojí nic, ale přináší mnoho:

Farář se rozčiluje: „Kostel je prázdný, nikde nikdo, ani varhaník nepřišel. Kdo bude dnes hrát?“ Kostelník odpovídá: „Naši s Kanadou.“

Váš farář Bc. Samuel Vašín
email: sam.sos@seznam.cz / mobil: 601 154 721